En tävlingsdag / Helg kan se ut ungefär så här 

07:00 Frukost 
07:30 Inskrivning besiktning 
09:15 test / kval

Race 60 minuter -120 minuter -240 minuter 

Positivt är att dessa bilar även kan passa in både i Sprint och Endurance klassen så oavsett längden på race kommer STEC erbjuda ditt team en riktigt attraktiv race säsong kommande år 

Tekniska regelverket klicka här 

Kalender samma tävlingsdagar som Racingserie 

TÄVLINGSREGLER STEC GT OPEN 2018 

1 Arrangör: STEC 

2 Tävlingens namn datum
STEC    Datum       Bana    Race 60-240 minuter 1-2 förare 

Nationell tävling. Arrangören förbehåller sig rätten att
inbjuda andra klasser/arrangörer att tävla samma dag eller under samma heat som ovan rubricerade tävling. Alla regler i serien grundar sig på STEC tekniska och dessa tävlings reglemente.

3. Tävlingsledning och domare/jury meddelas i PM

4 Ansvar
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med STEC nationella
tävlingsbestämmelser. Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berörd arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador, som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaformat offentliggör namnuppgifter.

5 Tävlingsform
STEC GT OPEN: Syftet är att köra så många varv som möjligt.
Målflaggning sker efter att det ledande ekipaget (oavsett klass) fullföljt den stipulerade distansen i minuten  (eller motsvarande vid annan tid/kilometer distans), samt passerat mållinjen. Om arrangör beslutar köra tävlingen över annat minut antal än vad som angivits i inbjudan skall detta anges i PM till aktuell tävling eller vid sent beslut meddelas på förarmöte. Efter målgång skall varvet full följas.

6.Tidsplan
Tidsplan meddelas i PM före tävling. Men att strävan är att genomföra anmälan och besiktning kväll dag före tävlingsdag. Bes också på morgonen tävlingsdag. Besiktning stänger alltid när förarmöte startar.

7 Startuppställning:
Generellt:
Startuppställningen sker efter  kvaltid  samlade i sin klass.   bilar i klass 2 före bilar i klass 1 och standard. Uppställningen sker alltså  klassvis.
Startmetod: rullande start. Avvikelse meddelas i PM eller på förarmöte.

Bil som inte är i tid till startuppställning startar från bandepån efter att hela startfältet passerat.

8. Anmälningsavgift
Serieavgift 1000 kronor  på BG 595-3260 

Om team inte betalt serie avgift tillkommer en avgift per race på
500 SEK (alla klasser).
Startavgift skall vara inbetalt på konto (ovan) senast 4 bankdagar innan tävling.
Kvitto skall kunna uppvisas över inbetalningen.
Startavgift kan också betalas kontant vid anmälan på plats
så betalning hinner komma arrangören till godo innan tävlingen.
Avanmälan skall skyndsamt meddelas arrangören!
Mindre än 1 vecka innan start ökar startavgiften med 500 kronor 

9. Anmälan
Serieanmälan skall ske på arrangörens email stec@stec.se

Team som i sin serieanmälan anmält deltagande på ett eller flera race räknas som startande i dessa tävlingar. Om team önskar anmäla sig till separat tävling skall detta göras på samma vis som serieanmälan, där teamet markerar vilken tävling som avses
OM team inte kan delta, skall de så snart det är känt,
avanmäla sig till arrangören. 

10. säkerhet
All meck i föraroverall förbjudet. 

11. Deltagare
Tävlingen är öppen för förare med STEC licens i racing.
Arrangören avgör om det ska tillåtas gästförare vid arrangemanget.
a) Tävlingsbilens bemanning kan ha med en eller flera gästförare vid tävling.

12  Poängberäkning

1 plats 25 poäng, 2 plats 20 poäng, 3 plats 16 poäng, 4 plats 13 poäng, 5 plats 11 poäng, 6 plats 10 poäng, 7 plats 9 poäng, 8 plats 8 poäng osv ner till 15 plats 1 poäng.
För särskiljning under och efter säsongen används metoden;
flest segrar, flest andra platser osv. Om alla resultat är lika sker sista tävlingens resultat som särskiljning. Poäng från grundserien medtages till finalen som ger dubbla poäng.
Varje klass poängbedöms separat och resultatlistor upprättas klassvis. Poäng utdelas per klass.

14. Virtuell Safety Car
VSC kan vid gynnsamma situationer ersätta Safety Car.
VSC innebär att den tävlande ska hålla en maximal hastighet runt banan på 60 km/h. Tävlingsbilarnas hastighet ska vara konstant så nära 60 km/h som möjligt. Omkörningsförbud gäller.
Den tävlande får inte tjäna tid eller placering annat än om medtävlande har uppenbara problem eller kör i depå. Skylt VSC ska visas på samtliga posteringar samtidigt efter order från tävlingsledning.
samtidigt när tävlingsledning beslutat att VSC ska avslutas.
Används lampor så är släckt lampa grön flagga och kombineras med grön flagga på huvudpostering. 

15. Depåtystnad
Depåtystnad enligt lokala lagar och föreskrifter 22.00 –07.00.
Det är inte tillåtet att under denna tid starta och köra tävlingsbilar om inte tävlingsledningen bestämmer annorlunda. Utanför träning och tävling är det inte tillåtet att köra på banan (även med privatbil), om inte tävlingsledningen godkänner detta. Det är inte heller tillåtet att med privatbil köra ovarsamt på eller i närhet av området. Brott mot dessa regler kommer att bestraffas i form av ex böter/och eller uteslutning.
För att förtydliga ordet depåtystnad gäller alltså att det är tyst!

16. Arrangörsreklam, Startnummer,  Rookie förare
Arrangören förbehåller sig rätten att fästa sponsor dekaler på bilarna.
Denna reklam är i så fall obligatorisk och skall vid all körning i serien finnas på bilen
Startnummer:
Arrangören tillhandahåller startnummertavlor. Samtliga bilar skall ha ett mycket tydligt startnummer på var sida av bilen på främre
dörrarna. Storleken på siffrorna skall vara minst 220 mm höga och minst 120 mm breda. Stapelbredden skall vara minst 40 mm.

Friskrivning av STEC reklam är 2000 per tävling. 

17. Protesttid:
Är 30 minuter från målflaggning alternativt efter brytande av race.

18. Startmetod
rullande start med ljus/Flagga, om inte annat meddelas i PM eller på förarmöte.

19. Bandepå
a) Hastighet i fastlane i bandepån är maximalt 30Km/h och mäts med radar eller annan metod. I övrigt i bandepån gångfart.
b)Det är i bandepå helt förbjudet att ha husdjur, privata bilar, depåmopeder, depåfordon, cyklar skateboard, inlines osv.
Åldersgräns i bandepå är 15 år.
c) All form av öppen eld, rökning, heta arbeten, svetsning och liknande är förbjudet att använda i bandepå.
d) Fri utfart till banan gäller generellt.
e) Tävlingsbil får ej lämna banområdet (bandepå, tävlingsbana) under tävling utan särskilt tillstånd från tävlingsledningen.
f) Varje team ansvarar för sin depåplats och skall lämna densamma städad.
g) Det är helt förbjudet att göra åverkan på asfalten i bandepå (och övriga områden). Om domkraft används skall skyddande plattor läggas under.
h) Spill av miljöfarliga vätskor skall omgående saneras.Större spill skall omedelbart meddelas till tävlingsledaren.
i) Varje team skall utmärka sin bandepå plats med sitt eget teamnummer väl synligt
j) Bälte: När förare kommer in för tankning/depåstopp är det förbjudet att släppa på bältet innan bilen står stilla.
Förare som kör bilen mellan tankrutan och sin depåplats behöver inte ha bälte på sig.
När förare lämnar tankplats eller sin depåruta för att köra ut ur bandepån skall han ha bältet knäppt, men det är tillåtet att sträcka och justera detsamma i bandepån.

20. Tankning, bensin, bensin straff

FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE TANKNING

Generellt:
Tankning skall ske av person stående på marken iklädd heltäckande klädsel.
En miljömatta skall läggas på marken (där spill kan uppstå) som skydd under när team tankar.
Tankning får endast ske på anvisad plats. Motorn måste vara avstängd. All form av skruvning/justering/ändring skall ske vid teamets depåplats.
Bensinspill (även om det är väldigt lite) innebär att teamet inte får fortsätta köra förrän funktionär godkänt sanering av spillet. Vid större spill kan team diskvalificeras.
Vid tankning skall teamets brandsläckare finnas inom räckhåll.
Typ av bränsle:
Alla klasser:
Handelsbränsle.
Inga tillsatser till bränslet är tillåtna
Tankning;

S.k. snabbtankningssystem är tillåten.
Jeepdunk skall vara av plåt och av konventionell modell.
Av arrangören utsedd person får före/under och efter tävling kontrollera utförande och utrustning i alla klasser,
Tuf/Jug bensindunkar är också tillåtna.
Vid förfrågan om eventuella andra dunk fabrikat och
modellers godkännande skall detta göras skriftligt med bifogande av foto och instruktioner om dunkar till STEC tekniker.

21. Transponder
Varje team skall ha en  AMB/MylapsTranX 260 tidtagningstransponder fast monterad på sitt tävlingsekipage enligt AMB/Mylaps monteringsanvisningar.
har man en egen så ansvarar teamet för att den fungerar.
Om teamet inte har egen transponder kan man hyra en sådan för 500 kr/race  bokas minst 2 veckor innan tävling 

22 Vägning
All form av vägning som framgår av reglementen sker med arrangörens våg. Denna anses alltid riktig och gällande.

23. Tjänstefordon
Framförs företrädesvis på banan utanför ”raceline”.

24. Priser
Prisutdelning sker snarast efter tävlingen 

25. Hemsida
Vidare information och resultat kan fås från arrangörens hemsida:
www.stec.se

STEC GT OPEN  2019
grund info 
1-2 förare 
60 -240 minuters race 
1-3 förarbyte  
Samma tekniska regler på bilen
som övriga STEC klasser
Standard, Racing 1+2
inbjudna bilar som Ariel , ’
Ginetta, Legend 

STEC GT Open passar de team som vill vara 1-2 förare men tycker 6 timmars är för långt  eller man kan vara ensam i teamet och erbjuds köra väldigt mycket. 

Taktik är viktigt och strategiska förarbyten är en del av spelet i GT Open. 

Vi kommer lansera detta under vintern och anmäl gärna ert intresse och var med och utveckla detta genom idéer tankar på email stec@stec.se